Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Hóa chất thí nghiệm trung quốc

 • Dòng sản phẩm: Hóa chất tinh khiết
 • Số lượng sản phẩm trong kho: 100
 • 0 VNĐ

  Hóa chất thí nghiệm

  Hóa chất tinh khiết

  hóa chất thí nghiệm Trung Quốc - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG

  STT

  TÊN SẢN PHẨM

  LOẠI

  QUY CÁCH

  CÔNG THỨC

  1

  Acetone

  AR

  500ml

  CH3-CO-CH3

  2

  Acetonitril

  AR

  500ml

  C2H3N

  3

  Acid acetic Glacial

  AR

  500ml

  CH3COOH

  4

  Acid ascorbic

  AR

  25g

  C6H8O6

  5

  Acid bengoic

  AR

  250g

  C6H5COOH

  6

  Acid boric

  AR

  500g

  H3BO3

  7

  Acid hydrobromic

  AR

  500ml

  HBr

  8

  Acid chlohydric

  AR

  500ml

  HCl

  9

  Acid sulfuro

  AR

  500ml

  H2SO3

  10

  Acid citric

  AR

  500g

  C6H8O7

  11

  Acid flohydric

  AR

  500ml

  HF

  12

  Acid formic

  AR

  500ml

  HCOOH

  13

  Acid lactic

  AR

  500ml

  CH3CH(OH) COOH

  14

  Acid molybdic

  AR

  500g

  H2MO4

  15

  Acid nitric

  AR

  500ml

  HNO3

  16

  Acid oleic

  AR

  500ml

  C17H33COOH

  17

  Acid oxalic

  AR

  500g

  H2C2O4

  18

  Acid perchloric

  AR

  500ml

  HClO4

  19

  Acid phosphoric

  AR

  500ml

  H3PO4

  20

  Acid salysilic

  AR

  250g

  C7H6O3

  21

  Acid sulfosalicylic

  AR

  100g

  C7H6O6S2H2O

  22

  Acid sulphuric

  AR

  500ml

  H2SO4

  23

  Ta me x (Butraline)

  AR

  500ml

   

  24

  Acid sulfamic

  AR

  100g

  HO.SO2NH2

  25

  Acid succinic

  AR

  100g

  C4H6O4

  26

  Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic)

  AR

  100g

  C6H7NO3S

  27

  Acid Stearic

  AR

  500g

  C17H35COOH

  28

  Acid Tanic

  AR

  500g

  C76H52O46

  29

  Acid Tartric

  AR

  500g

  C4H6O6

  30

  Trichlorua axetic

  AR

  500g

  CCl3COOH

  31

  2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric)

  AR

  25g

  C6H3O7N3

  32

  Acid Pyrogalic

  AR

  100g

  C6H603

  33

  AgaSợi

  AR

  100g

   

  34

  Aga bột

  AR

     

  35

  Amonium  acetate

  AR

  500g

  NH4CH3COO

  36

  Acetal dehyt

  AR

  500ml

  CH3CHO

  37

  Amonium Cromat

  AR

  500g

  (NH4)2CrO4

  38

  Amonicacbonate

  AR

  500g

  (NH4)2CO3

  39

  Amonium bicarbote

  AR

  500g

  NH4HCO3

  40

  Amonium Bicromate

  AR

  500g

  (NH4)2Cr2O7

  41

  Amonium Chloride

  AR

  500g

  NH4Cl

  42

  Amonium citrate

  AR

  500g

  (NH4)3C6H5O7

  43

  Amonium Florua

  AR

  250g

  NH4F

  44

  Ammonia solution

  AR

  500ml

  NH4OH

  45

  Amonium Molybdate

  AR

  500g

  (NH4)6Mo7O24

  46

  Ammonium Nitrate

  AR

  500g

  NH4NO3

  47

  Amonium Oxalate

  AR

  500g

  (NH4)2C2O4

  48

  Amonium sulfua

  AR

  500ml

  (NH4)2S

  49

  Ammonium Persulphate

  AR

  500g

  (NH4)2S2O8

  50

  Amonium photphat

  AR

  500g

  (NH4)3PO4

  51

  Amoni phosphatmonobasic

  AR

  500g

  (NH4)H2PO4

  52

  Ammonium ferric sulfate

  AR

  500g

  NH4Fe(SO4)2

  53

  Amoni phosphatdibasic

  AR

  500g

  (NH4)2HPO4

  54

  Ammonium sulfate

  AR

  500g

  (NH4)2SO4

  55

  Amonium sulfuacianide

  AR

  500g

  NH4SCN

  56

  Amonium sulfuacianide

  CP

  500g

  NH4SCN

  57

  Amonium nikel sulphate

  AR

  500g

  NiSO4(NH4)SO4

  58

  Amonium metavadate

  AR

  100g

  NH4VO3

  59

  Angtimon trioxyt

  AR

  500g

  Sb2O3

  60

  Angtimoncloride

  AR

  500g

  SbCL3

  61

  Aniline

  AR

  500ml

  C6H5NH2

  62

  Bạc nitrat (1kg)

  AR

  1000g

  AgNO3

  63

  Bạc nitrat (0.1kg)

  AR

  100g

  AgNO3

  64

  Silver sulphate

  AR

  100g

  Ag2SO4

  65

  Bari hydroxit

  AR

  500g

  Ba(OH)2

  66

  Barium Carbote

  AR

  500g

  BaCO3

  67

  Barium Chloride

  AR

  500g

  BaCl2

  68

  Barium nitate

  AR

  500g

  Ba(NO3)2

  69

  Barium sulfate

  AR

  500g

  BaSO4

  70

  Barium cromát

  AR

  500g

  BaCrO4

  71

  Bengen

  AR

  500ml

  C6H6

  72

  Benzan dehyt

  AR

  500ml

  C6H5CHO

  73

  Benzyl alcohol

  AR

  500ml

  C6H5CH2OH

  74

  Bismut nitrate

  AR

  500g

  Bi(NO3)3

  75

  Bismut oxyt

  AR

  500g

  Bi2O3

  76

  Brom lỏng

  AR

  500g

  Br2

  77

  Trichloromethane

  AR

  100ml

  CHBr3

  78

  n-Butanol

  AR

  500ml

  C4H9OH

  79

  2- Butanon (methyl ethyl ketone)

  AR

  500ml

  C4H8O

  80

  Butyric  Acid

  AR

  500ml

  CH3CH2CH2COOH

  81

  Buthyl axetat

  AR

  500ml

  C4H10CH3COO

  82

  Cadimi sulfate

  AR

  500g

  CdSO4

  83

  Cadimi chlorite

  AR

  100g

  CdCl2

  84

  Cadimi nitrate

  AR

  500g

  Cd(NO3)2

  85

  Cadimi acetat

  AR

  500g

  Cd(CH3COO)2

  86

  Cadimi Oxyt

  AR

  250g

  CdO

  87

  Calcium acetat

  AR

  500g

  Ca(CH3COO)2

  88

  Calcium Chloride

  AR

  500g

  CaCl2

  89

  Calcium

  AR

  250g

  Ca

  90

  Calcium carbonate

  AR

  500g

  CaCO3

  91

  Calcium hydroxide

  AR

  500g

  Ca(OH)2

  92

  Calcium nitrat

  AR

  500g

  Ca(NO3)2

  93

  Calcium oxide

  AR

  500g

  CaO

  94

  Calcium Florua

  AR

  500g

  CaF2

  95

  Calcium sulfate

  AR

  500g

  CaSO4

  96

  Carbua sulfua

  AR

  500ml

  CS2

  97

  Carbon tetrachloride

  AR

  500ml

  CCl4

  98

  Casein

  AR

  250g

   

  99

  Lead (II) acetate basic

  AR

  500g

  Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

  100

  Lead Axetat (Trung t?nh)

  AR

  500g

  Pb(CH3COO)2

  101

  Lead Nitrate

  AR

  500g

  Pb(NO3)2

  102

  Lead oxide (Vàng)

  AR

  500g

  PbO

  103

  Lead oxide (đỏ)

  AR

  500g

  Pb3O4

  104

  Lead chloride

  AR

  500g

  PbCl2

  105

  Clo ramin T

  AR

  250g

   

  106

  Chloro Benzen

  AR

  500ml

  C6H5Cl

  107

  Chloroform

  AR

  500ml

  CHCl3

  108

  Chromic trioxide

  AR

  500g

  CrO3

  109

  Crom (III) oxyt

  AR

  500g

  Cr2O3

  110

  Crom chlorite

  AR

  500g

  CrCl3

  111

  Crom nitrate

  AR

  500g

  Cr(NO3)3

  112

  Crom sulphate

  AR

  500ml

  Cr2(SO4)3

  113

  Coban chloride

  AR

  100g

  CoCl2.5H2O

  114

  Coban nitrate

  AR

  100g

  Co(NO3)2

  115

  Coban sulfate

  AR

  100g

  CoSO4

  116

  Cyclohexane

  AR

  500ml

  C6H12

  117

  Cyclohexanone

  AR

  500ml

  C6H10O

  118

  Cyclohexanol

  AR

  500ml

  C6H12O

  119

  Dau set

  AR

  25ml

   

  120

  Dextrin

  AR

  500g

  (C6H10O5)n.xH2O

  121

  Starch soluble (Tinh bột tan)

  AR

  500g

  (C6H10O5)n

  122

  Đồng bột

  AR

  500g

  Cu

  123

  Đồng acetate

  AR

  500g

  Cu(CH3COO)2

  124

  Đồng cacborte

  AR

  500g

  CuCO3

  125

  Copper (II) oxide

  AR

  500g

  CuO

  126

  Copper (II) sulfate anhydrous

  AR

  500g

  CuSO4

  127

  Copper (II) sulfate pentahydrate

  AR

  500g

  CuSO45H2O

  128

  Cupric  I chloride

  AR

  500g

  CuCl

  129

  Cupric II choride

  AR

  500g

  CuCl2

  130

  Cupric nitrate

  AR

  500g

  Cu(NO3)2

  131

  1,4 Dioxan

  AR

  500ml

  C4H8O2

  132

  Diethanol amine

  AR

  500ml

  C4H11NO2

  133

  Di izopropylamine

  AR

  500ml

  (CH3)2CHCHCH(CH3)2

  134

  Dichloroethane

  AR

  500ml

  ClCH2CH2Cl

  135

  Dibuty phthalate

  AR

  500ml

  C6H4(COOC4H9)2

  136

  Dimethylfocmamide

  AR

  500ml

   

  137

  Dimethylamin

  AR

  500ml

   

  138

  Phosphorous pentoxide

  AR

  250g

  P2O5

  139

  Diethylen glycol

  AR

  500ml

  C4H10O3

  140

  E.D.T.A (Ethylendiamine tetraacetic acid disodium salt)

  AR

  250g

  C10H14Na2N2O8.2H2O

  141

   

  CP

  250g

   

  142

  EDTA (Acid)

  AR

  250g

   

  143

  Ether ethylic

  AR

  500ml

  (C2H5)2O

  144

  Etherpentrol    30*60

  AR

  500ml

   

  145

  Etherpentrol   60*90

  AR

  500ml

   

  146

  Ethyl acetate

  AR

  500ml

  C2H5CH3COO

  147

  Ethanol absolute

  AR

  500ml

  C2H5OH

  148

  Ethanol 95%

  AR

  500ml

  C2H5OH

  149

  Ethylene glycol

  AR

  500ml

  C2H6O2

  150

  Ethylen diamin

  AR

  500ml

  H2NCH2CH2NH2

  151

  Ethanol amin

  AR

  500ml

  HOCH2CH2NH2

  152

  Formaldehyde solution

  AR

  500ml

  HCHO

  153

   

  CP

  500ml

  HCHO

  154

  Fucfural

  AR

  500ml

   

  155

  Gelatin

  AR

  500g

   

  156

  Glucose

  AR

  500g

  C6H12O6

  157

  Glycerol

  AR

  500ml

  C3H8O3

  158

  Hecxan methylentetramin

  AR

  500g

  C6H12N4

  159

  Hydrazin hydrate

  AR

  500ml

  N2H4H2O

  160

  Hydrogen peoxide

  AR

  500ml

  H2O2

  161

  Hydroquinone

  AR

  250g

  C6H4(OH)2

  162

  Iodine

  AR

  250g

  I2

  163

  Iso amyl alcohol

  AR

  500ml

  (CH3)2CHCH2 CH2OH

  164

  Isopropyl alcohol

  AR

  500ml

  CH3CHOHCH3

  165

  Isoamyl acetate

  AR

  500ml

  CH3COOCH2CH2-CH(CH3)2

  166

  Zinc  acetat

  AR

  500g

  Zn(CH3COO)2

  167

  Zinc powder (bột)

  AR

  500g

  Zn

  168

  Zinc chlorua

  AR

  500g

  ZnCl2

  169

  Zinc granular

  AR

  500g

  Zn

  170

  Zinc  nitrate

  AR

  500g

  Zn(NO3)2

  171

  Zinc oxide

  AR

  500g

  ZnO

  172

  Zinc Sulphate

  AR

  500g

  ZnSO4

  173

  Potassium Metal

  AR

  100g

  K

  174

  Potassium aluminum sulfat (Ph?n k?p)

  AR

  500g

  KAl(SO4)2

  175

  Potassium Bichromate

  AR

  500g

  K2Cr2O7

  176

  Potassium Bicarbonate

  AR

  500g

  KHCO3

  177

  Potassium Biphtalate

  AR

  500g

  C6H5CO2KCO2

  178

  Potassium Bromua

  AR

  500g

  KBr

  179

  Potassium Bromate

  AR

  500g

  KBrO3

  180

  Potassium Carbonate

  AR

  500g

  K2CO3

  181

  Potassium chlorate

  AR

  500g

  KClO3

  182

  Potassium chloride

  AR

  500g

  KCl

  183

  Potassium chromate

  AR

  500g

  K2CrO4

  184

  Potassium dihydrophotphate

  AR

  500g

  KH2PO4

  185

  Potassium Ferocyanide

  AR

  500g

  K4Fe(CN)6

  186

  Potassium Floride

  AR

  500g

  KF

  187

  Potassium Ferycyanide

  AR

  500g

  K3Fe(CN)6

  188

  Potassium hydrophophate

  AR

  500g

  K2HPO4

  189

  Potassium hydroxide

  AR

  500g

  KOH

  190

  Potassium Iodate

  AR

  500g

  KIO3

  191

   

  AR

  100g

  KIO4

  192

  Potassium Iodide

  AR

  500g

  KI

  193

  Potassium Sodium tactrate

  AR

  500g

  C4H4KNaO6

  194

  Potassium nitrate

  AR

  500g

  KNO3

  195

  Potassium nitrite

  AR

  500g

  KNO2

  196

  Potassium oxalate

  AR

  500g

  K2C2O4

  197

  Potassium Permanganate

  AR

  500g

  KMnO4

  198

  Potassium persulphate

  AR

  500g

  K2S2O8

  199

  Potassium pyrosulphate

  AR

  500g

  K2S2O7

  200

  Potassium thiocyanide

  AR

  500g

  KSCN

  201

  Potassium sulphate

  AR

  500g

  K2SO4

  202

  Potassium hydrosulphate

  AR

  500g

  KHSO4

  203

  Potassium Silicon Florua

  AR

  500g

  K2SiF6

  204

  Lưu huỳnh

  AR

  500g

  S

  205

  Lanthanum chloride

  AR

  100g

  LaCl3

  206

  Lactose

  AR

  500g

  C12H22O11

  207

  Lithium hydroxyt

  AR

  500g

  LiOH

  208

  Lithium sulfate

  AR

  500g

  Li2SO4

  209

  Lithium chloride

  AR

  500g

  LiCl

  210

  Lithium carbonate

  AR

  500g

  Li2CO3

  211

  Magie sợi

  AR

  25g

  Mg

  212

  Ma giê bột

  AR

  500g

  Mg

  213

  Magie acetate

  AR

  500g

  Mg(CH3COO)2

  214

  Magie oxyt

  AR

  250g

  MgO

  215

  Magnesium  chloride

  AR

  500g

  MgCl2.6H2O

  216

  Magie cacbonate

  AR

  250g

  (MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O

  217

  Magie nitrate

  AR

  500g

  Mg(NO3)2

  218

  Magnesium Sulphate

  AR

  500g

  MgSO4.7H2O

  219

  Magie Phosphate

  AR

  500g

  Mg3(PO4)2

  220

  Manganese (IV) oxide

  AR

  250g

  MnO2

  221

  Manganese chloride

  AR

  500g

  MnCl2

  222

  Manganese (II) sulphate

  AR

  500g

  MnSO4

  223

  Manganese nitrate

  AR

  500g

  Mn(NO3)2

  224

  Melthanol(TQ)

  AR

  500ml

  CH3OH

  225

  Methylene Chloride

  AR

  500ml

  CH2Cl2

  226

  Muối Morh

  AR

  500g

  FeSO4(NH4)2SO4

  227

  N.Hexan

  AR

  500ml

  C6H14

  228

  N-N Dimetylanilin

  AR

  500ml

  C8H11N

  229

  N-Nđimetylfocmamide

  AR

  500ml

   

  230

  Naphthalen

  AR

  250g

  C10H8

  231

  Sodium Metal

  AR

  250g

  Na

  232

  Sodium acetate anhydrous

  AR

  500g

  NaCH3COO

  233

  Sodium benzoat

  AR

  250g

  NaC6H5COO

  234

  Sodium bicarbonate

  AR

  500g

  NaHCO3

  235

  Sodium bisulfate

  AR

  500g

  NaHSO4

  236

  Sodium bicromate

  AR

  500g

  Na2Cr2O7

  237

  Sodium bisulfite

  AR

  500g

  NaHSO3

  238

  SodiumTung Stát

  AR

  500g

  Na2WO4.H2O

  239

  Sodium Bromua

  AR

  500g

  NaBr

  240

  Sodium Bromate

  AR

  500g

  NaBrO3

  241

  Sodium Metaborate

  AR

  500g

  NaBO2

  242

  Sodium Cromate

  AR

  500g

  Na2CrO4

  243

  Sodium Carbonate anhydrous

  AR

  500g

  Na2CO3

  244

  Sodium chloride

  AR

  500g

  NaCl

  245

  Sodium Citrat

  AR

  500g

  C6H5Na3O7

  246

  Sodium Chlorate

  AR

  500g

  NaClO3

  247

  Sodiumdihydro photphate

  AR

  500g

  Na2HPO4

  248

  Sodium floride

  AR

  500g

  NaF

  249

  Sodium formate

  AR

  500g

  NaHCOO

  250

  Sodium hydrophosphite

  AR

  500g

  NaH2PO2H2O

  251

  Sodium hydroxide

  AR

  500g

  NaOH

  252

  Sodium hypochlorite solution

  AR

  500g

  NaOCl

  253

  Sodium monohydrophotphate

  AR

  500g

  NaH2PO4

  254

  Sodium Iodide

  AR

  500g

  NaI

  255

  Sodiummolybdate

  AR

  500g

  Na2MoO4

  256

  Sodium nitrate

  AR

  500g

  NaNO3

  257

  Sodium nitrite

  AR

  500g

  NaNO2

  258

  Sodium oxalate

  AR

  500g

  Na2C2O4

  259

  Sodium peoxyt    97%

  AR

  500g

  Na2O2

  260

  Sodium peroxide   92%

  AR

  500g

  Na2O2

  261

  Sodium phosphate

  AR

  500g

  Na3PO4

  262

  Sodium pyrophosphate

  AR

  500g

  Na4P2O7

  263

  Sodium Salicylate

  AR

  250g

  NaC7H5O3

  264

  Sodiumselete

  AR

  50g

  Na2SeO3

  265

  Sodium silicate

  AR

  500g

  Na2SiO3

  266

  Sodium silicfluciate

  AR

  500g

  Na2SiF6

  267

  Sodium sulfite

  AR

  500g

  Na2SO3

  268

  Sodium sulfosalicylate

  AR

  100g

  NaC7H5O6S2H2O

  269

  Sodium sulfide

  AR

  500g

  Na2S

  270

  Sodium sulfua cyanide

  AR

  500g

  NaSCN

  271

  Sodium sulphate anhydrous

  AR

  500g

  Na2SO4

  272

  Sodium state

  AR

  500g

  Na2SnO3

  273

  Sodium tetraborate

  AR

  500g

  Na2B4O710H2O

  274

  Sodium thiosulfate

  AR

  500g

  Na2S2O3

  275

  Aluminium powder (bột)

  AR

  500g

  Al

  276

  Aluminium sheet (lá)

  AR

  250g

  Al

  277

  Aluminium chloride

  AR

  500g

  AlCl3.6H2O

  278

  Aluminium oxide

  AR

  500g

  Al2O3

  279

  Aluminium nitrate

  AR

  500g

  Al(NO3)3

  280

  Aluminium Sunfate

  AR

  500g

  Al2(SO4)3

  281

  Aluminium amonisunfate

  AR

  500g

  AlNH4(SO4)2

  282

  Aluminium hydroxide

  AR

  500g

  Al(OH)3

  283

  Nicken chloride

  AR

  500g

  NiCl2

  284

  Nicken axetate

  AR

  500g

  Ni(CH3COO)2

  285

  Nicken oxide

  AR

  500g

  NiO

  286

  Nicken cacbonate

  AR

  250g

  Ni2CO3

  287

  Nicken nitrate

  AR

  500g

  Ni(NO3)2

  288

  Nicken sulfate

  AR

  500g

  Ni2SO4

  289

  Nitro benzen

  AR

  500ml

  C6H5NO2

  290

  n.Octanol

  AR

  500ml

  C8H17OH

  291

  O.Toludine

  AR

  500ml

  CH3C6H4NH2

  292

  Phenyl methanol

  AR

  500ml

   

  293

  Parafin liquide

  AR

  500ml

   

  294

  O.cresol

  AR

  500ml

  C7H8O

  295

  Peptol

  AR

  250g

   

  296

  Phenol

  AR

  500g

  C6H5OH

  297

  1-Pentanol

  AR

     

  298

  Photpho (đỏ)

  AR

  500g

  P

  299

  Pyridine

  XL

  500ml

   

  300

  Polyethylenglycol 400

  AR

  500ml

   

  301

  Ferrous (II) sulphate

  AR

  500g

  FeSO4

  Gửi Bình luận

  Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
      Bình thường           Tốt

  Xu hướng tìm kiếm: Hóa chất tinh khiết, hóa chất thí nghiệm, hóa chất xylong, hóa chất trung quốc, hóa chất JHD, hóa chất tinh khiết Xylong, Hóa chất tinh khiết JHD, Hóa chất