Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Hóa chất thí nghiệm trung quốc

  • Dòng sản phẩm: Hóa chất tinh khiết
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 100
  • 0 VNĐ

Hóa chất thí nghiệm

Hóa chất tinh khiết

hóa chất thí nghiệm Trung Quốc - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG

STT

TÊN SẢN PHẨM

LOẠI

QUY CÁCH

CÔNG THỨC

1

Acetone

AR

500ml

CH3-CO-CH3

2

Acetonitril

AR

500ml

C2H3N

3

Acid acetic Glacial

AR

500ml

CH3COOH

4

Acid ascorbic

AR

25g

C6H8O6

5

Acid bengoic

AR

250g

C6H5COOH

6

Acid boric

AR

500g

H3BO3

7

Acid hydrobromic

AR

500ml

HBr

8

Acid chlohydric

AR

500ml

HCl

9

Acid sulfuro

AR

500ml

H2SO3

10

Acid citric

AR

500g

C6H8O7

11

Acid flohydric

AR

500ml

HF

12

Acid formic

AR

500ml

HCOOH

13

Acid lactic

AR

500ml

CH3CH(OH) COOH

14

Acid molybdic

AR

500g

H2MO4

15

Acid nitric

AR

500ml

HNO3

16

Acid oleic

AR

500ml

C17H33COOH

17

Acid oxalic

AR

500g

H2C2O4

18

Acid perchloric

AR

500ml

HClO4

19

Acid phosphoric

AR

500ml

H3PO4

20

Acid salysilic

AR

250g

C7H6O3

21

Acid sulfosalicylic

AR

100g

C7H6O6S2H2O

22

Acid sulphuric

AR

500ml

H2SO4

23

Ta me x (Butraline)

AR

500ml

 

24

Acid sulfamic

AR

100g

HO.SO2NH2

25

Acid succinic

AR

100g

C4H6O4

26

Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic)

AR

100g

C6H7NO3S

27

Acid Stearic

AR

500g

C17H35COOH

28

Acid Tanic

AR

500g

C76H52O46

29

Acid Tartric

AR

500g

C4H6O6

30

Trichlorua axetic

AR

500g

CCl3COOH

31

2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric)

AR

25g

C6H3O7N3

32

Acid Pyrogalic

AR

100g

C6H603

33

AgaSợi

AR

100g

 

34

Aga bột

AR

   

35

Amonium  acetate

AR

500g

NH4CH3COO

36

Acetal dehyt

AR

500ml

CH3CHO

37

Amonium Cromat

AR

500g

(NH4)2CrO4

38

Amonicacbonate

AR

500g

(NH4)2CO3

39

Amonium bicarbote

AR

500g

NH4HCO3

40

Amonium Bicromate

AR

500g

(NH4)2Cr2O7

41

Amonium Chloride

AR

500g

NH4Cl

42

Amonium citrate

AR

500g

(NH4)3C6H5O7

43

Amonium Florua

AR

250g

NH4F

44

Ammonia solution

AR

500ml

NH4OH

45

Amonium Molybdate

AR

500g

(NH4)6Mo7O24

46

Ammonium Nitrate

AR

500g

NH4NO3

47

Amonium Oxalate

AR

500g

(NH4)2C2O4

48

Amonium sulfua

AR

500ml

(NH4)2S

49

Ammonium Persulphate

AR

500g

(NH4)2S2O8

50

Amonium photphat

AR

500g

(NH4)3PO4

51

Amoni phosphatmonobasic

AR

500g

(NH4)H2PO4

52

Ammonium ferric sulfate

AR

500g

NH4Fe(SO4)2

53

Amoni phosphatdibasic

AR

500g

(NH4)2HPO4

54

Ammonium sulfate

AR

500g

(NH4)2SO4

55

Amonium sulfuacianide

AR

500g

NH4SCN

56

Amonium sulfuacianide

CP

500g

NH4SCN

57

Amonium nikel sulphate

AR

500g

NiSO4(NH4)SO4

58

Amonium metavadate

AR

100g

NH4VO3

59

Angtimon trioxyt

AR

500g

Sb2O3

60

Angtimoncloride

AR

500g

SbCL3

61

Aniline

AR

500ml

C6H5NH2

62

Bạc nitrat (1kg)

AR

1000g

AgNO3

63

Bạc nitrat (0.1kg)

AR

100g

AgNO3

64

Silver sulphate

AR

100g

Ag2SO4

65

Bari hydroxit

AR

500g

Ba(OH)2

66

Barium Carbote

AR

500g

BaCO3

67

Barium Chloride

AR

500g

BaCl2

68

Barium nitate

AR

500g

Ba(NO3)2

69

Barium sulfate

AR

500g

BaSO4

70

Barium cromát

AR

500g

BaCrO4

71

Bengen

AR

500ml

C6H6

72

Benzan dehyt

AR

500ml

C6H5CHO

73

Benzyl alcohol

AR

500ml

C6H5CH2OH

74

Bismut nitrate

AR

500g

Bi(NO3)3

75

Bismut oxyt

AR

500g

Bi2O3

76

Brom lỏng

AR

500g

Br2

77

Trichloromethane

AR

100ml

CHBr3

78

n-Butanol

AR

500ml

C4H9OH

79

2- Butanon (methyl ethyl ketone)

AR

500ml

C4H8O

80

Butyric  Acid

AR

500ml

CH3CH2CH2COOH

81

Buthyl axetat

AR

500ml

C4H10CH3COO

82

Cadimi sulfate

AR

500g

CdSO4

83

Cadimi chlorite

AR

100g

CdCl2

84

Cadimi nitrate

AR

500g

Cd(NO3)2

85

Cadimi acetat

AR

500g

Cd(CH3COO)2

86

Cadimi Oxyt

AR

250g

CdO

87

Calcium acetat

AR

500g

Ca(CH3COO)2

88

Calcium Chloride

AR

500g

CaCl2

89

Calcium

AR

250g

Ca

90

Calcium carbonate

AR

500g

CaCO3

91

Calcium hydroxide

AR

500g

Ca(OH)2

92

Calcium nitrat

AR

500g

Ca(NO3)2

93

Calcium oxide

AR

500g

CaO

94

Calcium Florua

AR

500g

CaF2

95

Calcium sulfate

AR

500g

CaSO4

96

Carbua sulfua

AR

500ml

CS2

97

Carbon tetrachloride

AR

500ml

CCl4

98

Casein

AR

250g

 

99

Lead (II) acetate basic

AR

500g

Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

100

Lead Axetat (Trung t?nh)

AR

500g

Pb(CH3COO)2

101

Lead Nitrate

AR

500g

Pb(NO3)2

102

Lead oxide (Vàng)

AR

500g

PbO

103

Lead oxide (đỏ)

AR

500g

Pb3O4

104

Lead chloride

AR

500g

PbCl2

105

Clo ramin T

AR

250g

 

106

Chloro Benzen

AR

500ml

C6H5Cl

107

Chloroform

AR

500ml

CHCl3

108

Chromic trioxide

AR

500g

CrO3

109

Crom (III) oxyt

AR

500g

Cr2O3

110

Crom chlorite

AR

500g

CrCl3

111

Crom nitrate

AR

500g

Cr(NO3)3

112

Crom sulphate

AR

500ml

Cr2(SO4)3

113

Coban chloride

AR

100g

CoCl2.5H2O

114

Coban nitrate

AR

100g

Co(NO3)2

115

Coban sulfate

AR

100g

CoSO4

116

Cyclohexane

AR

500ml

C6H12

117

Cyclohexanone

AR

500ml

C6H10O

118

Cyclohexanol

AR

500ml

C6H12O

119

Dau set

AR

25ml

 

120

Dextrin

AR

500g

(C6H10O5)n.xH2O

121

Starch soluble (Tinh bột tan)

AR

500g

(C6H10O5)n

122

Đồng bột

AR

500g

Cu

123

Đồng acetate

AR

500g

Cu(CH3COO)2

124

Đồng cacborte

AR

500g

CuCO3

125

Copper (II) oxide

AR

500g

CuO

126

Copper (II) sulfate anhydrous

AR

500g

CuSO4

127

Copper (II) sulfate pentahydrate

AR

500g

CuSO45H2O

128

Cupric  I chloride

AR

500g

CuCl

129

Cupric II choride

AR

500g

CuCl2

130

Cupric nitrate

AR

500g

Cu(NO3)2

131

1,4 Dioxan

AR

500ml

C4H8O2

132

Diethanol amine

AR

500ml

C4H11NO2

133

Di izopropylamine

AR

500ml

(CH3)2CHCHCH(CH3)2

134

Dichloroethane

AR

500ml

ClCH2CH2Cl

135

Dibuty phthalate

AR

500ml

C6H4(COOC4H9)2

136

Dimethylfocmamide

AR

500ml

 

137

Dimethylamin

AR

500ml

 

138

Phosphorous pentoxide

AR

250g

P2O5

139

Diethylen glycol

AR

500ml

C4H10O3

140

E.D.T.A (Ethylendiamine tetraacetic acid disodium salt)

AR

250g

C10H14Na2N2O8.2H2O

141

 

CP

250g

 

142

EDTA (Acid)

AR

250g

 

143

Ether ethylic

AR

500ml

(C2H5)2O

144

Etherpentrol    30*60

AR

500ml

 

145

Etherpentrol   60*90

AR

500ml

 

146

Ethyl acetate

AR

500ml

C2H5CH3COO

147

Ethanol absolute

AR

500ml

C2H5OH

148

Ethanol 95%

AR

500ml

C2H5OH

149

Ethylene glycol

AR

500ml

C2H6O2

150

Ethylen diamin

AR

500ml

H2NCH2CH2NH2

151

Ethanol amin

AR

500ml

HOCH2CH2NH2

152

Formaldehyde solution

AR

500ml

HCHO

153

 

CP

500ml

HCHO

154

Fucfural

AR

500ml

 

155

Gelatin

AR

500g

 

156

Glucose

AR

500g

C6H12O6

157

Glycerol

AR

500ml

C3H8O3

158

Hecxan methylentetramin

AR

500g

C6H12N4

159

Hydrazin hydrate

AR

500ml

N2H4H2O

160

Hydrogen peoxide

AR

500ml

H2O2

161

Hydroquinone

AR

250g

C6H4(OH)2

162

Iodine

AR

250g

I2

163

Iso amyl alcohol

AR

500ml

(CH3)2CHCH2 CH2OH

164

Isopropyl alcohol

AR

500ml

CH3CHOHCH3

165

Isoamyl acetate

AR

500ml

CH3COOCH2CH2-CH(CH3)2

166

Zinc  acetat

AR

500g

Zn(CH3COO)2

167

Zinc powder (bột)

AR

500g

Zn

168

Zinc chlorua

AR

500g

ZnCl2

169

Zinc granular

AR

500g

Zn

170

Zinc  nitrate

AR

500g

Zn(NO3)2

171

Zinc oxide

AR

500g

ZnO

172

Zinc Sulphate

AR

500g

ZnSO4

173

Potassium Metal

AR

100g

K

174

Potassium aluminum sulfat (Ph?n k?p)

AR

500g

KAl(SO4)2

175

Potassium Bichromate

AR

500g

K2Cr2O7

176

Potassium Bicarbonate

AR

500g

KHCO3

177

Potassium Biphtalate

AR

500g

C6H5CO2KCO2

178

Potassium Bromua

AR

500g

KBr

179

Potassium Bromate

AR

500g

KBrO3

180

Potassium Carbonate

AR

500g

K2CO3

181

Potassium chlorate

AR

500g

KClO3

182

Potassium chloride

AR

500g

KCl

183

Potassium chromate

AR

500g

K2CrO4

184

Potassium dihydrophotphate

AR

500g

KH2PO4

185

Potassium Ferocyanide

AR

500g

K4Fe(CN)6

186

Potassium Floride

AR

500g

KF

187

Potassium Ferycyanide

AR

500g

K3Fe(CN)6

188

Potassium hydrophophate

AR

500g

K2HPO4

189

Potassium hydroxide

AR

500g

KOH

190

Potassium Iodate

AR

500g

KIO3

191

 

AR

100g

KIO4

192

Potassium Iodide

AR

500g

KI

193

Potassium Sodium tactrate

AR

500g

C4H4KNaO6

194

Potassium nitrate

AR

500g

KNO3

195

Potassium nitrite

AR

500g

KNO2

196

Potassium oxalate

AR

500g

K2C2O4

197

Potassium Permanganate

AR

500g

KMnO4

198

Potassium persulphate

AR

500g

K2S2O8

199

Potassium pyrosulphate

AR

500g

K2S2O7

200

Potassium thiocyanide

AR

500g

KSCN

201

Potassium sulphate

AR

500g

K2SO4

202

Potassium hydrosulphate

AR

500g

KHSO4

203

Potassium Silicon Florua

AR

500g

K2SiF6

204

Lưu huỳnh

AR

500g

S

205

Lanthanum chloride

AR

100g

LaCl3

206

Lactose

AR

500g

C12H22O11

207

Lithium hydroxyt

AR

500g

LiOH

208

Lithium sulfate

AR

500g

Li2SO4

209

Lithium chloride

AR

500g

LiCl

210

Lithium carbonate

AR

500g

Li2CO3

211

Magie sợi

AR

25g

Mg

212

Ma giê bột

AR

500g

Mg

213

Magie acetate

AR

500g

Mg(CH3COO)2

214

Magie oxyt

AR

250g

MgO

215

Magnesium  chloride

AR

500g

MgCl2.6H2O

216

Magie cacbonate

AR

250g

(MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O

217

Magie nitrate

AR

500g

Mg(NO3)2

218

Magnesium Sulphate

AR

500g

MgSO4.7H2O

219

Magie Phosphate

AR

500g

Mg3(PO4)2

220

Manganese (IV) oxide

AR

250g

MnO2

221

Manganese chloride

AR

500g

MnCl2

222

Manganese (II) sulphate

AR

500g

MnSO4

223

Manganese nitrate

AR

500g

Mn(NO3)2

224

Melthanol(TQ)

AR

500ml

CH3OH

225

Methylene Chloride

AR

500ml

CH2Cl2

226

Muối Morh

AR

500g

FeSO4(NH4)2SO4

227

N.Hexan

AR

500ml

C6H14

228

N-N Dimetylanilin

AR

500ml

C8H11N

229

N-Nđimetylfocmamide

AR

500ml

 

230

Naphthalen

AR

250g

C10H8

231

Sodium Metal

AR

250g

Na

232

Sodium acetate anhydrous

AR

500g

NaCH3COO

233

Sodium benzoat

AR

250g

NaC6H5COO

234

Sodium bicarbonate

AR

500g

NaHCO3

235

Sodium bisulfate

AR

500g

NaHSO4

236

Sodium bicromate

AR

500g

Na2Cr2O7

237

Sodium bisulfite

AR

500g

NaHSO3

238

SodiumTung Stát

AR

500g

Na2WO4.H2O

239

Sodium Bromua

AR

500g

NaBr

240

Sodium Bromate

AR

500g

NaBrO3

241

Sodium Metaborate

AR

500g

NaBO2

242

Sodium Cromate

AR

500g

Na2CrO4

243

Sodium Carbonate anhydrous

AR

500g

Na2CO3

244

Sodium chloride

AR

500g

NaCl

245

Sodium Citrat

AR

500g

C6H5Na3O7

246

Sodium Chlorate

AR

500g

NaClO3

247

Sodiumdihydro photphate

AR

500g

Na2HPO4

248

Sodium floride

AR

500g

NaF

249

Sodium formate

AR

500g

NaHCOO

250

Sodium hydrophosphite

AR

500g

NaH2PO2H2O

251

Sodium hydroxide

AR

500g

NaOH

252

Sodium hypochlorite solution

AR

500g

NaOCl

253

Sodium monohydrophotphate

AR

500g

NaH2PO4

254

Sodium Iodide

AR

500g

NaI

255

Sodiummolybdate

AR

500g

Na2MoO4

256

Sodium nitrate

AR

500g

NaNO3

257

Sodium nitrite

AR

500g

NaNO2

258

Sodium oxalate

AR

500g

Na2C2O4

259

Sodium peoxyt    97%

AR

500g

Na2O2

260

Sodium peroxide   92%

AR

500g

Na2O2

261

Sodium phosphate

AR

500g

Na3PO4

262

Sodium pyrophosphate

AR

500g

Na4P2O7

263

Sodium Salicylate

AR

250g

NaC7H5O3

264

Sodiumselete

AR

50g

Na2SeO3

265

Sodium silicate

AR

500g

Na2SiO3

266

Sodium silicfluciate

AR

500g

Na2SiF6

267

Sodium sulfite

AR

500g

Na2SO3

268

Sodium sulfosalicylate

AR

100g

NaC7H5O6S2H2O

269

Sodium sulfide

AR

500g

Na2S

270

Sodium sulfua cyanide

AR

500g

NaSCN

271

Sodium sulphate anhydrous

AR

500g

Na2SO4

272

Sodium state

AR

500g

Na2SnO3

273

Sodium tetraborate

AR

500g

Na2B4O710H2O

274

Sodium thiosulfate

AR

500g

Na2S2O3

275

Aluminium powder (bột)

AR

500g

Al

276

Aluminium sheet (lá)

AR

250g

Al

277

Aluminium chloride

AR

500g

AlCl3.6H2O

278

Aluminium oxide

AR

500g

Al2O3

279

Aluminium nitrate

AR

500g

Al(NO3)3

280

Aluminium Sunfate

AR

500g

Al2(SO4)3

281

Aluminium amonisunfate

AR

500g

AlNH4(SO4)2

282

Aluminium hydroxide

AR

500g

Al(OH)3

283

Nicken chloride

AR

500g

NiCl2

284

Nicken axetate

AR

500g

Ni(CH3COO)2

285

Nicken oxide

AR

500g

NiO

286

Nicken cacbonate

AR

250g

Ni2CO3

287

Nicken nitrate

AR

500g

Ni(NO3)2

288

Nicken sulfate

AR

500g

Ni2SO4

289

Nitro benzen

AR

500ml

C6H5NO2

290

n.Octanol

AR

500ml

C8H17OH

291

O.Toludine

AR

500ml

CH3C6H4NH2

292

Phenyl methanol

AR

500ml

 

293

Parafin liquide

AR

500ml

 

294

O.cresol

AR

500ml

C7H8O

295

Peptol

AR

250g

 

296

Phenol

AR

500g

C6H5OH

297

1-Pentanol

AR

   

298

Photpho (đỏ)

AR

500g

P

299

Pyridine

XL

500ml

 

300

Polyethylenglycol 400

AR

500ml

 

301

Ferrous (II) sulphate

AR

500g

FeSO4

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt

Xu hướng tìm kiếm: Hóa chất tinh khiết, hóa chất thí nghiệm, hóa chất xylong, hóa chất trung quốc, hóa chất JHD, hóa chất tinh khiết Xylong, Hóa chất tinh khiết JHD, Hóa chất